souhlas s podmínkami použití

Respektujte jednoduchá pravidla pro zařazení inzerátu

  • vyjadřujte se srozumitelně bez pravopisných chyb
  • nezařazujte stejný inzerát do více kategorií opakovaně
  • zákaz kopírování cizích textů / vydávat je za své
  • přísný zákaz přidávání inzerátů zaměřených na sex, erotiku vůbec!
  • zákaz publikování prací, u nichž je podmínkou poplatek předem
  • vulgární, urážlivé, rasistické a jinak nezákoné inzeráty nebudou schváleny
  • (původci hrozí permanentní ban - blokace)

1. Tyto smluvní podmínky upravují vztah mezi uživatelem a provozovatelem portálu iBazos.cz (dále jen Server). Následující text je smluvním ujednáním (dále jen Podmínky), jehož odsouhlasením se uživatel Serveru zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená.

2. Provozovatelé serveru iBazos.cz (dále jen Server) na adrese iBazos.cz jsou oprávněnými provozovateli a správci Serveru (dále jen Správce). Správci poskytují služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové a obrazové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

3. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci služeb Serveru. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.

4. Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení. Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou e-mailovou adresu, popř. další údaje požadované Správci, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.

5. Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž e-mailovou adresu při registraci uvedl jakož i za škody způsobené Správci.

6. Správce nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla.

7. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím platným zákonům ČR nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami.

8. Uživatel nesmí využivat služeb serveru k vlastnímu obohacení či komerčním účelům bez povolení Provozovatele, či jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.

9. Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, vždy ve spojitosti s heslem, které si zvolí uživatel. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

10. Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne vložením na Server mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

11. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do své schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter.

12. Správce má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů Serveru nebo Správce. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit oznámením správci serveru prostřednictvím kontaktního formuláře. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT.

13. V případě, že Správce zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do služeb Serveru, odstraní Správce tento e-mail ze své databáze. Správce prohlašuje, že zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají.

14. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

15. Správce nenese zodpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Serveru, případnou ztrátu nebo poškození Dat vložených uživatelem. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat, případně činnost Serveru zcela pozastavit či ukončit. Správce je oprávněn zobrazovat na Serveru reklamu, reklamní sdělení a komerční upoutávky třetích stran včetně kontextově zaměřené reklamy. Vložením fotografií nebo textových materiálů na Server ze strany Uživatele se tento materiál stává veřejným a Uživatel souhlasí s jeho zveřejněním. Uživatel také timto vyslovuje Správci souhlas k užívání Dat, která uložil na Server. Správce má právo pro své potřeby využívat Uživatelem publikovaný obsah na Serveru a dále jej šířit v síti Internet.

16. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

17. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím služby kontakt v patičce stránky. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

18. Provozovatel neručí za správnost údajů uvedených u jednotlivých inzerátů a stejně tak nezodpovídá za případné škody vzniklé používáním serveru a užitím databáze inzerátů třetích osob. Provozovatel neručí za poctivé jednání ostatních inzerentů při vyjednávání obchodů na základě inzerátů.

Zásady google pro ochranu osobních údajů

Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte sem (Zásady ochrany osobních údajů pro reklamy Google).

Každá nevěsta chce být krásná a kromě šatů to bude právě svatební...
Dovoluji si vám nabídnout služby mého kosmetického salonu. V prvé...
Díky moderním neinvazivním metodám je možné dnes provádět...
Cestujete pravidelně letecky a sháníte levné letenky v akčních...
Neorientujete se v aktuálních nabídkách nebankovních půjček a...
Také sháníte výhodnou půjčku na internetu? Nebankovní úvěr v...
Zajímá vás srovnání cen povinného ručení online na internetu?...
Jste majitelem či provozovatelem motorového vozidla na území České...
Potřebujete si nutně půjčit peníze formou hypotéky, ale máte zápis...
Registrace + přidání inzerátu